Autumn Meeting Draw

By DG - January 11 2013

 NORTHUMBERLAND JUNIOR GOLFING ASSOCIATION AUTUMN MEETING NEWBIGGIN WED 25/10/2017

NORTHUMBERLAND JUNIOR GOLFING ASSOCIATION AUTUMN MEETING NEWBIGGIN WED 25/10/2017
             
             
Time  Name Club Age H/cap Gross Nett
              
10.00            
             
             
10.08            
             
             
10.16            
             
             
10.24            
             
             
10.32            
             
             
10.40            
             
             
10.48            
             
             
10.56            
             
             
11.04            
             
             
11.12            
             
             
11.20            
             
             
11.28            
             
             
11.36            
             
             
11.44            
             
             
11.52            
             
             
12.00            
             
             
12.08            
             
             
12.16            
             
             
12.24            
             
             
12.32            
             
             
12.40            
             
             
12.48            
             
             
12.56            
             
             
13.04            
             
             
13.12            
             
             
12.20            
             
             
12.28            
             
             
12.36            
             
             
12.44            
             
             
12.52            
             
             
13.00            
             
             
13.08            
             
             
13.16            
             
             
13.24            
             
             
13.32            
             
             
13.40            
             
             
13.48            
             
             
13.56            
             
             
14.04            
             
             
14.12            
             
             
14.20            
             
             
14.28            
             
             
14.36            
             
             
14.44            
             
             
14.52            
             
             
15.00